Afbeeldingen combineren
In PaintShop Pro kunt u twee afbeeldingen combineren tot een derde. De nieuwe afbeelding is het product van de kleurgegevens uit de beide bronafbeeldingen die pixel voor pixel worden gecombineerd volgens de door u geselecteerde rekenkundige functie, zoals Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen of Verschil.
Als u afbeeldingen zonder deze functies wilt combineren, kunt u eenvoudigweg een tweede afbeelding over een achtergrondafbeelding plakken en met maskers de transparantie aanpassen. Zie Knippen, kopiëren en plakken voor meer informatie over het kopiëren en plakken van afbeeldingen als lagen. Zie Werken met maskers voor meer informatie over maskers.
* Afbeeldingen combineren met behulp van de opdracht Berekeningen
tabblad Bewerken 
1 Open de twee afbeeldingen die u wilt combineren.
2 Kies Afbeelding Berekeningen.
Het dialoogvenster Beeldberekeningen wordt geopend.
3 Selecteer in de vervolgkeuzelijsten Afbeelding 1 en Afbeelding 2 de afbeeldingen die u wilt combineren.
Opmerking: De grootte van afbeelding die u kiest in de vervolgkeuzelijst Afbeelding 1 bepaalt de afmetingen van de nieuwe afbeelding.
4 Kies in het groepsvak Functie een van de volgende opties om de afbeeldingen te combineren:
Optellen — waarde Afbeelding 1 + waarde Afbeelding 2
Aftrekken — waarde Afbeelding 1 - waarde Afbeelding 2
AND — binair AND
Gemiddelde — (waarde Afbeelding 1 + waarde Afbeelding 2)/2
Vermenigvuldigen — waarde Afbeelding 1 x waarde Afbeelding 2
Verschil — absolute waarde van (waarde Afbeelding 1 - waarde Afbeelding 2)
OR — binair OR
Donkerst — minimum van (waarde Afbeelding 1, waarde Afbeelding 2)
Lichtst — maximum van (waarde Afbeelding 1, waarde Afbeelding 2)
XOR - Exclusieve Or
De kleurgegevens worden pixel voor pixel gecombineerd volgens de door u gekozen functie.
5 Voer in het groepsvak Kanaal een van de volgende handelingen uit:
Als u een 24-bits afbeelding wilt maken, schakelt u het selectievakje Alle kanalen in om voor beide afbeeldingen alle kleurkanalen te gebruiken, zodat een 24-bits afbeelding ontstaat
Als u een grijswaardenafbeelding wilt maken, kiest u een kleurkanaaloptie voor elke afbeelding. Typ of stel waarden in voor de volgende bedieningselementen in het groepsvak Wijzigende factoren:
Deelfactor — deelt de kleurwaarden door de waarde die u opgeeft. Deze waarde kan het effect van de andere selecties verminderen.
Afwijking — verschuift elke kleur met de hoeveelheid die u opgeeft.
Deze wijzigende factoren worden toegepast op de kleurwaarden die door de selecties bij Formule en Kanaal ontstaan.
6 Schakel het selectievakje Begrenzing kleurwaarden in of uit om te bepalen wat er in PaintShop Pro gebeurt met uiteindelijke kleurwaarden die groter dan 255 en kleiner dan 0 zijn.
Wanneer het selectievakje Begrenzing kleurwaarden is ingeschakeld, worden kleurwaarden die kleiner zijn dan 0 ingesteld op 0, en worden kleurwaarden die groter zijn dan 0 ingesteld op 255.
Wanneer het selectievakje Begrenzing kleurwaarden is uitgeschakeld, worden kleurwaarden die kleiner zijn dan 0 berekend als 256 plus de waarde, en worden kleurwaarden die groter zijn dan 0 berekend als 256 min de waarde.
7 Klik op OK.