Juridische kennisgeving
Gebruikershandleiding voor Corel® PaintShop® Pro 2022
© 2021 Corel Corporation
Corel, het Corel-logo, PaintShop, het PaintShop P-logo, AfterShot, CorelDRAW, Essentials, MindManager, Painter, PhotoMirage, Pinnacle, Sea-To-Sky, Smart Carver en WinZip zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Corel Corporation in Canada, de Verenigde Staten en/of elders. ClearSlide is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van ClearSlide Inc. in Canada, de Verenigde Staten en/of elders. Parallels is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Parallels International GmbH in Canada, de Verenigde Staten en/of elders.
 
Dit product en de verpakking bevat intellectueel eigendom (waaronder handelsmerken) dat eigendom is van, is gedeponeerd en/of in licentie wordt gegeven door derde partijen die niet gelieerd zijn aan Corel en dit wordt met toestemming gebruikt. De opname van genoemd materiaal vormt en impliceert geen enkele ondersteuning van of door deze derde partijen, en vormt geen enkele garantie van Corel voor de kwaliteit, verkoopbaarheid of geschiktheid van de producten of services van derde partijen. Op het gebruik van dit product is aanvaarding van de licentieovereenkomsten die deel uitmaakt van de software van toepassing. Dit product en bepaalde producten en materiaal waarnaar hierin wordt verwezen wordt of worden beschermd door, of bevatten of bezitten alle elementen van, verleende octrooien waarvan Corel Corporation [en een of meer van haar gelieerde ondernemingen] eigenaar is in de Verenigde Staten en elders. Een niet-uitputtende lijst met genoemde verleende octrooien is beschikbaar op www.corel.com/patents
 
DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT DIE DOOR COREL WORDT GELEVERD, KAN ZONDER KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD EN WORDT "IN DE HUIDIGE STAAT" AANGEBODEN, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN, HETZIJ SCHRIFTELIJK, HETZIJ MONDELING, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM, SCHENDING VAN RECHTEN (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN, GEGEVENS- EN/OF PRIVACYRECHTEN VAN DERDE PARTIJEN), GARANTIES VAN CONFORMITEIT MET MATERIAALMODELLEN OF -MONSTERS OF GARANTIES UIT HOOFDE VAN FEITEN, WETTELIJKE BEPALINGEN, VOORSCHRIFTEN, HANDELSGEBRUIKEN OF -PRAKTIJKEN OF ANDERSZINS, EN HUN EQUIVALENTEN KRACHTENS DE WETGEVING VAN ENIG RECHTSGEBIED. HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE OF HET GEBRUIK HIERVAN WORDT GEACHT BIJ U TE LIGGEN. COREL CORPORATION, HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN EN DOCHTERONDERNEMINGEN, KAN EN KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD TEN AANZIEN VAN U OF ANDERE PARTIJEN VOOR [DIRECTE] INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, OMZET- OF WINSTVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDER COMMERCIEEL OF ECONOMISCH VERLIES, ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE GELEVERDE INFORMATIE OF UW ONVERMOGEN DEZE TE GEBRUIKEN EN/OF DE GEVOLGEN DAARVAN, ZELFS ALS COREL IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF ALS DEZE IS TE VOORZIEN. COREL IS EVENEENS NIET AANSPRAKELIJK VOOR CLAIMS IN NAAM VAN DERDEN. DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN COREL JEGENS U ZAL BEPERKT BLIJVEN TOT DE KOSTEN DIE U HEBT BETAALD OM DE MATERIALEN AAN TE SCHAFFEN. IN SOMMIGE STATEN/LANDEN IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DOOR HET MATERIAAL TE KOPEN BEVESTIGT U DAT U DEZE DISCLAIMER HEBT GELEZEN, DEZE VOLLEDIG BEGRIJPT EN U HIERMEE AKKOORD GAAT.