Afbeeldingen segmenteren
Wanneer u een afbeelding segmenteert, verdeelt u deze in een aantal kleinere afbeeldingen die u in verschillende indelingen of op verschillende optimalisatieniveaus kunt opslaan. Aangezien het minder tijd kost om deze geoptimaliseerde afbeeldingen te downloaden dan één grote afbeelding, worden uw webpagina's waarschijnlijk sneller geladen.
Door segmentering van een afbeelding kan het aantal grafische elementen dat u moet opslaan ook afnemen. Als uw website hetzelfde logo of een ander grafisch element in meer dan één afbeelding weergeeft, hoeft u dat gedeelte slechts eenmaal op te slaan als u de afbeeldingen segmenteert. U laadt hetzelfde logo of grafische element dan opnieuw in alle afbeeldingen.
Met de functie Segmentering kunt u een tabel van de afbeelding maken, de locatie van elk gesegmenteerd gedeelte als gebied in de tabel opslaan en de HTML-code voor de kolommen en cellen genereren. Kopieer deze code vervolgens naar uw bronbestanden, zodat de afbeelding opnieuw kan worden samengesteld wanneer de gebruiker de webpagina downloadt.
U kunt ook rollovers maken. Dit zijn gebieden waarin secundaire afbeeldingen worden weergegeven, wanneer de gebruiker erop klikt of er met de muis overheen beweegt.
Cellen maken en wijzigen
Wanneer u een afbeelding segmenteert, verdeelt u deze in cellen en bewerkt u de celgrenzen. Daartoe gebruikt u de gereedschappen in het groepsvak Gereedschappen van het dialoogvenster Segmentering.
 
Gereedschap
Beschrijving
Met het gereedschap Pijl kunt u een cel actief maken of de randen verplaatsen.
Met het gereedschap Raster maakt u een raster met cellen die gelijkmatig zijn verdeeld, over de hele afbeelding of binnen een andere cel.
Met het gereedschap Segmenteren kunt u een horizontale of verticale lijn maken.
Met het gereedschap Wisser verwijdert u segmentlijnen.
Met het gereedschap Pannen kunt u de afbeelding naar het voorbeeldvenster slepen, zodat u verborgen delen van de afbeelding kunt zien.
Celeigenschappen in Segmentering toewijzen
Wanneer u gesegmenteerde cellen heeft gemaakt, kunt u URL's, alternatieve tekst en doelen aan elke cel toewijzen. U kunt de cel ook laten weergeven in de gedownloade afbeelding. Door cellen weg te laten kunt u cellen uit andere afbeeldingen (zoals logo's of tekst) toevoegen en afbeeldingen in niet-rechthoekige vormen maken.
Wanneer u alternatieve tekst toewijst, wordt de tekst weergegeven terwijl de afbeelding wordt geladen. De tekst wordt ook weergegeven als de afbeelding niet gedownload kan worden of als de gebruiker de weergave van afbeeldingen in de webbrowser heeft uitgeschakeld. Deze tekst verschijnt in sommige versies van Internet Explorer ook als scherminfo.
Segmentvoorkeuren instellen
U kunt kleuren selecteren voor de randen van de actieve en niet-actieve gebieden.
Segmenteringsinstellingen opslaan en laden
Wanneer u de segmenteringsinstellingen opslaat, worden de celrangschikking en de informatie die u in het dialoogvenster Segmentering heeft ingevoerd, opgeslagen. U kunt de instellingen vervolgens opnieuw in dezelfde afbeelding laden of voor een andere afbeelding gebruiken.
Segmenten opslaan
U kunt segmenten opslaan in een map op de vaste schijf, zodat u ze kunt hergebruiken of wijzigen.
* Een afbeelding segmenteren in cellen
tabblad Bewerken 
1 Kies Bestand Exporteren Segmentering.
Het dialoogvenster Segmentering wordt geopend.
2 Kies het gereedschap Segmenteren en klik in de afbeelding op de plaats waar u een segmentlijn wilt maken.
Opmerking: als u een verticale lijn wilt maken, sleept u verticaal; voor een horizontale lijn sleept u horizontaal.
3 Kies het gereedschap Pijl en klik in de cel om deze actief te maken.
De celrandgegevens worden onder in het groepsvak Celeigenschappen weergegeven.
4 Typ in de vervolgkeuzelijst URL het adres van de webpagina waarop u de cel wilt laten verschijnen.
Als u adressen wilt selecteren die al in de afbeelding worden gebruikt, selecteert u het gewenste adres in de vervolgkeuzelijst URL.
5 Voer in het tekstvak Alt de tekst in die in de browser kan worden weergegeven terwijl de cel wordt gedownload.
6 Kies een van de volgende opties voor doelframes of -vensters in de vervolgkeuzelijst Doel:
_blank — laadt de gekoppelde pagina in een nieuw browservenster.
_parent — laadt de gekoppelde pagina in het hoofdvenster of de frameset van de koppeling. Als de koppeling zich niet in een genest frame bevindt, wordt de afbeelding in het volledige browservenster geladen.
_self — laadt de gekoppelde pagina in hetzelfde venster of frame als de koppeling.
_top — laadt de gekoppelde pagina in het volledige browservenster en verwijdert alle frames.
7 Klik op Opslaan.
Het dialoogvenster HTML opslaan als wordt geopend.
8 Navigeer naar de map waarin u de HTML-code wilt opslaan en klik op Opslaan.
 
U kunt ook
 
Cellen maken met een consistente tussenruimte en een consistent formaat
Klik op het gereedschap Raster . Klik in het voorbeeldvenster om het dialoogvenster Rastergrootte te openen en geef waarden op in de besturingselementen Rijen en Kolommen.
Een segmentlijn of rand verplaatsen
Klik op het gereedschap Pijl en plaats de muisaanwijzer op een lijn. Wanneer de muisaanwijzer in een pijl met twee punten verandert, sleept u de lijn naar een nieuwe positie. Wanneer u alleen het segment binnen de huidige cel wilt verplaatsen, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de lijn klikt.
Een lijn of rand verwijderen
Klik op het gereedschap Verwijderen en plaats de muisaanwijzer op de lijn. Wanneer de muisaanwijzer in de vorm van een wisser verandert, klikt u om de lijn te verwijderen. Als er door de verwijdering van een lijn een ongeldig gebied zou ontstaan, geeft, PaintShop Pro een pictogram weer om aan te geven dat u de lijn niet kunt wissen.
Een cel weglaten uit de gedownloade afbeelding
Klik met het gereedschap Pijl in de cel en schakel het selectievakje Cel opnemen in tabel uit.
Segmenteringsinstellingen op het Klembord opslaan, zodat u ze in de HTML-code kunt plakken
Klik op Opslaan op Klembord om het dialoogvenster HTML-doelmap te openen, ga naar de map waar het HTML-bestand is opgeslagen en klik op OK om de segmenteringsinstellingen op te slaan.
Open het HTML-bestand, plaats de muisaanwijzer waar u de HTML-segmenteringscode wilt invoegen, en druk op Ctrl + P.
Een rollover maken voor een cel
Klik op Rollover maken. Zie Afbeeldings-rollovers maken voor meer informatie over het maken van afbeeldings-rollovers.
U kunt de lijnen omhoog, maar niet over aangrenzende parallelle lijnen verplaatsen. Afzonderlijke lijnen en lijnen die deel uitmaken van een raster, kunnen worden verplaatst. Terwijl u een lijn versleept, verplaatst PaintShop Pro het langste segment waarvan de positie kan worden gewijzigd, zonder dat er een niet-rechthoekige cel ontstaat.
* Segmenteringsvoorkeuren instellen
tabblad Bewerken 
1 Klik in het dialoogvenster Segmentering op Voorkeuren.
2 Klik op het kleurvak Randkleur actief segment en kies een kleur.
3 Klik op het kleurvak Randkleur inactief segment en kies een kleur.
4 Geef in het besturingselement Maximumgrootte historielijst het aantal ingangen op uit de vervolgkeuzelijsten URL en Alt. tekst van het groepsvak Celeigenschappen in het dialoogvenster Segmentering.
5 Klik op OK.
Als u wilt dat u naar een bestandslocatie en naam voor de segmenten wordt gevraagd wanneer u de HTML-code opslaat, schakelt u het selectievakje Vragen naar map met afbeeldingen bij Opslaan of Opslaan als in.
* Segmenteringsinstellingen opslaan
tabblad Bewerken 
1 Klik in het dialoogvenster Segmentering op Instellingen opslaan.
Het dialoogvenster Segmenteringsinstellingen opslaan wordt geopend.
2 Navigeer naar de map waarin u het instellingenbestand wilt opslaan.
3 Typ een naam voor het bestand en klik op Opslaan.
Het bestand wordt opgeslagen in JSD-indeling.
* Segmenteringsinstellingen laden
tabblad Bewerken 
1 Klik in het dialoogvenster Segmentering op Instellingen laden.
Het dialoogvenster Segmenteringsinstellingen laden wordt geopend.
2 Selecteer het JSD-bestand dat u wilt laden en klik op Openen.
Wanneer u een raster in een andere afbeelding laadt, wijzigt PaintShop Pro de rastergrootte automatisch als de afmetingen van de afbeelding niet hetzelfde zijn.