Geluidsbestanden maken
In VideoStudio kunt u een geluidsbestand maken van een bestaand videobestand. Dit is vooral handig wanneer u hetzelfde geluid wilt gebruiken in combinatie met andere afbeeldingen, of wanneer u de audio van live-beelden wilt omzetten in geluidsbestanden. VideoStudio biedt u de mogelijkheid om eenvoudig een audiobestand van uw project te maken in M4A-, OGG-, WAV- of WMA-indeling.
* Een audiobestand maken
1 Klik in de werkruimte Delen op de knop Computer en klik op Audio.
2 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Formaat het gewenste audiobestandsformaat.
Als u de instellingen voor de indeling wilt aanpassen, klikt u op de knop Opties en past u de instellingen aan op de pagina Profiel of Kenmerken.
3 Geef een bestandsnaam op in het vak Bestandsnaam.
4 Geef in het vak Bestandslocatie aan op welke locatie u het bestand wilt opslaan.
5 U kunt de volgende opties instellen:
Alleen voorbeeldbereik maken — Als deze optie is geselecteerd, wordt alleen het gedeelte van de video gerenderd dat zich bevindt tussen de bijsnijdmarkeringen in het weergavevenster.
SmartRender inschakelen — Als deze optie is geselecteerd, wordt gecontroleerd of de video gerenderde gedeelten bevat en worden alleen de nieuwe of herziene gedeelten van de video gerenderd. Hierdoor kan de tijd voor renderen aanzienlijk worden verkort.
6 Klik op Starten.